Finestra Sostenible

Desenvolupament d'una finestra de fusta amb característiques millorades

Resum

Desenvolupament d'una finestra de fusta amb característiques millorades d'aïllament tèrmic i acústic i que possibilita el marcatge CE segons el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació).

Període d'execució: 01/02/2010 – 31/12/2011

Resultats d'utilitat per a les empreses

  • Disseny industrial del producte finestra sostenible
  • Certificació producte mitjançant assajos en laboratori acreditat
  • Metodologia per al marcatge CE en cascada
  • Pre-auditoria marcatge CE en 36 empreses

Finançament

ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. Programa NON (Noves Oportunitats de Negoci). Ref. NON10-1-0089.

Web

http://www.finestrasostenible.com/es

Participants