Organització

CENFIM té la forma jurídica de Fundació privada sense ànim de lucre.

Els membres fundadors de CENFIM són la Confederació Catalana de la Fusta, les Federacions provincials de la fusta de Barcelona, ​​Tarragona, Lleida i Girona, l'Ajuntament de la Sénia, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i el Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Atenent als estatuts de l'entitat, el principal objectiu de CENFIM és potenciar la competitivitat de les empreses a través de la innovació. Són beneficiaris de les activitats les empreses del sector del moble i altres sectors de l'hàbitat ubicades a Catalunya i la resta d'Espanya.

El màxim òrgan de govern de CENFIM és el patronat. Són membres del mateix 9 patrons representants de les entitats fundadores (4 de l'administració i 5 empreses) i fins a 6 empreses addicionals (11 empreses en total) nomenades pel propi patronat entre les associades a CENFIM. Per a una millor gestió operativa, el patronat ha diferenciat dos òrgans: el plenari del patronat i la comissió delegada.

El president del patronat és el Sr. Carlos Mengual, de l'empresa Ferreteria Mengual, el vicepresident és el Sr. Jaume Obiols de l'empresa Maderas Llop-Obiols i el secretari el Sr. Joan Serra d'ACCIO.

El plenari del patronat es reuneix amb una periodicitat mínima anual i en ell es concentren les funcions de supervisió del compliment de les finalitats de la fundació i la supervisió pressupostària.

La Comissió delegada s'encarrega de la direcció estratègica, la supervisió operativa i el suport a l'activitat de l'equip tècnic. L'equip tècnic està format per un director, responsables d'àrea i personal tècnic.