Equip directiu

La Comissió Delegada del patronat té com a funcions el direccionament estratègic, la supervisió operativa i el suport a l'equip tècnic.

Els membres de la Comissió Delegada representen la cadena de valor del clúster i les empreses associades a CENFIM. Hi són representats fabricants de diferents especialitats productives de l'hàbitat, proveïdors i distribuïdors.

La Comissió assigna als patrons àmbits de responsabilitat a CENFIM atenent a la capacitació per la seva experiència i la tipologia d'activitats de la seva empresa:

La Comissió Delegada es reuneix amb periodicitat mensual. A més dels empresaris de l'equip directiu, assisteix a la mateixa el director de CENFIM.