Aquest mes de març finalitza el projecte ANÀLISI DE VIABILITAT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA “INICIATIVA INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0” EN EL SECTOR DEL HÀBITAT (HABITAT 4.0). Aquest projecte, finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el marc de la convocatòria 2017 de suport a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, s'ha realitzat en cooperació entre quatre entitats: AIDIMME (Comunitat Valenciana), CENFIM (Catalunya) i CETEM i AMUEBLA (ambdues de la Regió de Múrcia).

Els objetius del projecte són conèixer el nivell de digitalizació del Sector de l'Hábitat en el seu conjunt i definir la viabilitat d'implantació de tecnologies facilitadores que permetin a una empresa del sector assolir un nivell de digitalizació adequat a la seva estratègia de negoci.

Per a assolir aquests objectius s'han desenvolupat les següents accions:

1.- S'ha realitzat un diagnòstic sectorial sobre una mostra de 30 empreses de Catalunya, Múrcia i la Comunitat Valenciana. El diagnòstic s'ha basat en el qüestionari d'autodiagnòstic HADA del MINECO. Les puntuacions mitjanes obtingudes es mostren en el següent diagrama (escala 0-100% nivell de digitalizació).

2.- S'ha generat un model sectorial amb l'objetiu de definir un model d'empresa del Sector del Hábitat amb un nivell de digitalizació òptim en tots els processos de la seva cadena de valor respecte del concepte d'indústria 4.0, de manera que aquesta empresa es pugui considerar una referència en l'àmbit sectorial.

3.- S'han definit fitxes dels principals habilitadors digitals. Amb aquestes fitxes es pretén donar referències útils i, sobre tot, pràctiques per a que qualsevol empresa interessada en començar o continuar amb la digitalizació del seu negoci i especialment dels seus processos, pugui tener una visió àmplia encara que adaptada al Sector de la utilitat que tenen les tecnologias principals que conduiran a la transformació digital.

4.- S'ha elaborat la fulla de ruta per a la transformació digital. El seu objetiu és marcar un conjunt d'accions relacionades amb la digitalizació de l'empresa, graduades en el temps i que han d'aproximar a la empresa cap al model de referència sectorial. La Hoja de Ruta considera accions de transformació digital desde la situació actual fins assolir la referència sectorial.

Tots aquests documents estan sent preparats per a la seva publicació en les pròximes setmanes, de manera que puguin ser consultats per les empreses que ho desitgin.