Els socis del projecte europeu BOSS4SME - Boosting Online cross-border Sales for furniture and households SMEs (www.boss4sme.com), liderat pel Clúster e innovation hub del equipamient de la llar i el contract CENFIM, han desenvolupat un curs compost per 42 píndoles formatives per a l'implantació d'e-Commerce en empreses del sector moble i hàbitat.

BOSS4SME ha desenvolupat un complet programa i continguts formatius per al perfil professional del "director de vendes on-line" a empreses, principalment PYMES del sector (fabricants i minoristes). L'objectiu és que les persones amb aquest perfil professional adquireixin les habilitats i els coneixements necessaris per a liderar estratègies i pràctiques guanyadores d'e-Commerce a la seva empresa i incrementin les seves vendes transfrontereres utilizant Internet com canal de vendes. Les píndoles formatives desenvolupades s'han centrat en reforçar les habilitats en: comunicació, ferramentes de màrqueting i sistemes de pagament.

Els sis socis del projecte, que representen a quatre països (Espanya, Grècia, Itàlia i Polònia) s'han reunit de manera recent a Atenes per a revisar l'avanç i els resultats del projecte a l'últim semestre. En aquest període, BOSS4SME ha centrat tots els seus esforços en documentar el material formatiu que integrarà el curs. Aquest material es composa de 42 fitxes formatives en aspectes clau d'e-Commerce per a aquest tipus d'empreses i estan classificades en sis àmbits temàtics: 1) comanda, 2) pagament, 3) lliurament, 4) comunicació, 5) servei general i 6) promoció.

Cadascuna de les 42 píndoles formatives desenvolupades consta de la següent informació:

  • Resum, en el que es justifica la necessitat d'implementació de l'aspecte d'e-Commerce abordat en la píndola formativa i es descriu com fer-ho.
  • Descripció general, en la que s'aprofundeix en la necessitat d'implementació de l'aspecte tractat en la píndola i en com fer-ho. També inclou una llista de comprovació per a validar la correcta implementació, mètriques per a mesurar l'èxit de la implementació, implicacions per a altres departaments de l'empresa i consells pràctics per a la implementació en el sector moble.
  • Altres píndoles relacionades
  • Temps i costos requerits per a la seva implementació
  • Aspectes positius i negatius de la seva implementació
  • Explotació estimada i temps requerit per a obtenir beneficis
  • Enllaços, vídeos i altres lectures adicionals
  • Altres consideracions transfrontereres (p.ex. legals, fiscals, idioma, logístics, etc.).

 

42 Píndoles formatives per a la implantació d'e-Commerce a empreses del sector moble i hàbitat

Aquest material formatiu, que s'ajusta als criteris europeus ECVET (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales), està sent implementat en la plataforma e-Commerce Genie, que estarà disponible a l'octubre en cinc idiomes: espanyol, anglès, grec, italià i polonès. Aquesta plataforma permetrà al ‘director de vendes online’ personalitzar el seu itinerari formatiu segons les seves necessitats i segons la estratègia i situació de partida de la seva empresa.

A més de CENFIM, coordinador del projecte i proveïdor de formació, també participen al programa les associacions empresarials espanyoles del moble AMIC i AMUEBLA, CCS (expert en mitjans digitals), EUROCREA MERCHANT (expert en qualitat en formació) i DANMAR (desarrolladors d'e-learning). BOSS4SME és un projecte cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea en la modalitat d'associació estratègica per a formació professional.