El passat 16 de maig CENFIM va ser present a l'“European Wood Dust Conference” a Brusel·les que va tractar sobre com implementar el nou límit d'exposición professional de les serradures de fustes dures. La jornada va ser organitzada per la Comissió Europea conjuntament amb les federacions europees de la fusta i el moble EFBWW, CEI-Bois, EFIC i UEA.

La Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell del 12 de desembre de 2017 modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball, fixant nous límits d'exposició professional.

Actualment el valor límit vigent és de 5 mg/m3. Talcom d'indica a l'Annex II de la Directiva (UE) 2017/2398, el nou valor límit d'exposició professional per a les serradures de fust dura és de 3 mg/m3 fins al 17 de gener de 2023 i a partir d'aquesta data serà de 2 mg/m3. Els Estats membres tenen l'obligació de posar en vigor aquesta Directiva  a tot tardar el 17 de gener de 2020.

La nota (7) de l'Annex III especifica que el límit es refereix a la fracció inhalable de serradura de fusta dura i “si les serradures de fustes dures es barregen amb altres serradures, el valor límit s'aplicarà a totes les serradures presents en la barreja”.

Les empreses han de protegir la salut i la seguretat dels seus treballadors en el lloc de treball. En el cas de l'exposició a serradures de fusta dura, el treballador no podrà estar exposat a una concentració superior a 3 mg/m3. D'acord amb la legislació, LPRL - Llei de Prevenció de Riscos Laborals i RSP - Reglament dels Serveis de Prevenció, els llocs de treball han de sotmetre's a una avaluació de riscos. S'ha de determinar el nivell d'exposició dels treballadors i adoptar-se les mesures necessàries per assegurar-se una adequada protecció del treballador. Les principals mesures a adoptar per a reduir l'exposició dels treballadors a serradures de fusta passarien per:

  • un correcte disseny del lloc de treball
  • ús d'eines i de màquines equipades amb sistemes d'extracció de serradura
  • instal·lació d'un sistema d'extracció de serradures centralitzat
  • ús d'EPIs - Equips de Protecció Individual, en els casos necessaris
  • correcte manteniment de les eines i maquinària
  • neteja de la maquinària i instal·lacions amb sistemes de succió

La crítica generalitzada a aquesta legislació és que es fixa un valor límit d'exposició (2 mg/m3), però no s'especifica el mètode de mesura de l'exposició en el lloc de treball. Això ha comportat que cada país hagi adoptat, ja pel compliment del límit dels 5 mg/m3 de l'anterior Directiva, un mètode de mesura diferent entre els múltiples disponibles. La situació es complica encara més per la inexistent correlació entre mesures realitzades amb diferents mètodes, la qual cosa comporta que "la mesura de 2 mg/m3 realitzada amb el mètode adoptat a Espanya, no sigui equivalent a 2 mg/m3 amb el mètode adoptat a Alemanya”. Òbviament, això suposa certa distorsió en les regles de joc i que les mesures i inversions a realitzar per a aconseguir un determinat nivell d'exposició, siguin diferents depenent del país i el seu mètode de mesura adoptat. El sector clama per una harmonització o, almenys, per uns factors de correspondència entre els diferents mètodes de mesura dels nivells d'exposició professional de les serradures de fustes dures.

Font: Hubert Gentner, BGHM